ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

SULUSARAY

Sulusaray (Sebastopolis) Tokat il merkezine 69 km, Artova İlçe merkezine 30 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 11 km uzaklıkta, 20 Mayıs 1990 tarihinde Yeni İlçe olmuş yerleşim yeridir. 
Tokat İli Siyasi Haritası
SULUSARAY İLÇE TARİH


Sulusaray’ın Tarihi Yapısı:

SULUSARAY RESİMLER
SULUSARAY FOTOĞRAFLAR
SULUSARAY MANZARALAR
SULUSARAY GÖRÜNTÜLER
SULUSARAY COĞRAFYA
SULUSARAY KÜLTÜR
SULUSARAY TARİH
SULUSARAY OSMANLI
SULUSARAY
TOKAT SULUSARAY
Sulusaray (Sebastopolis) Tokat il merkezine 69 km,Artova İlçe merkezine 30 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 11 km uzaklıkta, 20 Mayıs 1990 tarihinde Yeni İlçe olmuş yerleşim yeridir. İlçe etrafı dağlarla çevrili bir ova üzerinde, Çekerek ırmağı kenarındadır.
Antik Sebastopolis kentinin kuruluşu henüz kesin olarak bilinmemektedir.Bazı kaynaklarda M.Ö.1. Yüzyılda kurulmuş olduğu kayıt edilmektedir. Roma İmparatoru Trajan zamanında (M.S. 98-117) Pontus Galaticus’la, Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Capadokia eyaletine dahil edilmiştir. Bu konudaki kitabe Capadokia Valisi Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir.

Sebastopolis kelime olarak Yunancadır.Sebasto;büyük,azametli; polis; şehir anlamında olup, Büyük azametli şehir demektir.Bazı kaynaklarda Heraclepolis olarak geçmektedir ki bu konuda şehrin kuzeyindeki Çekerek Irmağı üzerinde kurulu köprüde bir kitabe yer almakta olduğu belirtilmektedir. Heraclepolis,Herakles şehri anlamına gelmektedir. Heracles Yunan ve Roma mitolojisinde gücü kuvveti simgeleyen yarı tanrı bir varlıktır.Bu anlamı ile Sebastopolis ile aynı manayı ifade eder.

Sulusaray (Sebastapolis) :


Sulusaray Sebastopolis hakkında Vitali CUİNET(1880-1892)yılları arasındaki gezi ve incelemsinden “La Turkie d’Asie Geographie Administrati ve Statistikue destoriptive et Raisonnee de Chakue province de L’ asi Mineure”adlı eserinde şöyle bahsedilmektedir.Sulusaray Pompe tarafından kurulmuştur.Mithridat Eupator’un savaşlar sonucu Pompe’ye yenilip Sulusaray’ı yakıp yıktığı zaman kendisi tarafından tekrar burasını imar edip Nicopolis ve Sebastopolis şehri olarak kurduğunu ,halen toprak altında kalan kent Timur Anadolu’ya geldiğinde halkın kendisine karşı koymaları nedeniyle tekrar yakılıp yıkıldığı zannedilmektedir.Bu harabeler üzerine kurulan Sulusaray ilçesi ismini her halde saray harabeleri arasından 

kaynayan kükürtlü bir sudan almaktadır.Buranın ev inşaatlarında çok güzel işçilikle bütün heykeller ,başlar,kollar ve yazılı levhalar kullanılmıştır.Tarlasını süren çiftçinin sabanına içi altın ve gümüş para dolu antika vazoların takılması ve bulunması olağandır.O günlerden bu günlere kadar burularda düzenli çalışma yapılmamıştır.Ancak 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin Hellenistik,Roma ve Bizans döneminde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır.
Comana Pontika da (Antik Tokat) yapılan yüzeysel araştırmalar sonucu elde edilen buluntular ile büyük benzerlik göstermektedir.İlçemizde 1987 yılında yapılan kazılar esnasında bulunan tarihi eserlerin bir kısmı Tokat Müzesinde sergilenmektedir. Bir kısmı ilçemizde bulunan açık hava müzesinde muhafaza edilmektedir.

Sulusaray İlçesi daha önce Mart 1921 de Tokat’a bağlı merkezi olarak mülki taksimatta yer almıştır. 1923 depreminden sonra Sulusaray’ın büyük hasar görmesi ile İlçe merkezi Sulusaray’dan alınarak Tokat iline bağlı Çamlıbel Bucağına nakledilmiştir. Bir süre sonra 1 haziran 1944’de Artova’ya nakli yapılarak İlçe merkezi mülki taksimat’ta yerini Artova’ya bırakmıştır.
Daha sonra Sulusaray 04.07.1987 tarihinde Yeşilyurt İlçe olması ile Yeşilyurt’a kasaba olarak bağlı kalmıştır.20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3644 sayılı kanunla 12.08.1991 tarihinde Kaymakam Fatih DAMATLAR’ ın göreve başlaması ile İlçe olarak fiilen ve resmen faaliyetine başlamıtır.

TARİHİ ESERLER
Tapınak:
Kentin kuzey doğusunda sur duvarlarına yakın yerde kazılar sonunda çıkarılan durumu ile doğu –batı yönünde yarım daire biçiminde büyük bir apsisli,güney tarafında dıştan köşeli,içten yarım daire formlu daha küçük apsisli bir yapıdır.Duvarlar blokaj sistemle işten ve dıştan taş arasında moloz malzeme ile örtülmüştür.Tapınağın kazısı tamamen tamamlanmamış olduğundan kime adandığı tespit edilememiştir.
b_100_3942.JPG
Hamam:
Antik kentin doğu tarafındadır.Yapılan kazılar sonucunda ön planda toprak zeminli yangın izi görülen,moloz taş duvarla bölüm açığa çıkartılmıştır. Daha sonra kesme taşlarla gerçekleştirilmiş iç kısımlara doğru üçer kademe yapan iki ayakla,bu ayakların arasında konumlandırılmış iki sütun kaidesi vardır. Kaidelerden biri halen yerinde olup,diğeri köylüler tarafından yerinden alınmıştır. Halen duvarlarında kükürt izleri bulunan hamamın antik çağda bugün ilçenin 3 Km. güneybatısında faaliyetini sürdüren kaplıcanın suyu ile çalıştığı kuvvetli bir ihtimaldir.

Şehir Surları:
Kentin doğusunda yapılan kazılarda l7 m. Boyunda açığa çıkartılan duvar kalıntısı çok büyük blok kesme taşlarla harç kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Duvarı destekleyen iki adet dörtgen payanda görülmektedir. Ayrıca duvar yüzeyinde iki adet mazgal açıklık bulunmaktadır.

SULUSARAY İLÇE COĞRAFYA
Coğrafi Yapısı:


Sulusaray ilçesi Orta Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan Tokat Vilayetine bağlı bir ilçedir.Doğusunda Yeşilyurt ilçesi – Batısında Yozgat ili Kadışehri ilçesi- Güneyinde Sivas ili Yıldızeli ilçesi – Kuzeyinde Artova ilçesi toprakları ile sınır komşudur. İlçemiz Sulusaray ekvator olarak 40 derece enlem 36 derece boylam paralellerindedir. Nüfusu 3.888 ’dir. Tokat il merkezine uzaklığı 69 km. dir. En yakın ilçe Yeşilyurt ilçesi olup,uzaklığı ise 11 km.dir.

Yüzey Şekilleri .


1- Yüksek Bölüm (Dağlar ve Yaylalar)


Genel olarak engebeli bir yüzeye sahiptir. İlçenin en önemli dağı hemen kuzeyinde yeralan ve Çekerekten başlayarak Tokat’a kadar uzanan Deveci dağlarıdır. Sulusaray Deveci dağı eteğinde ve Çekerek ırmağı üzerinde geniş ve verimli ovaya sahip bir yerdir.Çevresinde yüksek ve sarp dağlar bulunmaktadır. Deveci dağlarının yüksekliği yaklaşık 2000 metre civarındadır.

Yaylalar:
İlçemizin dahili sınırları küçük olduğundan, belli başlı vadileri ve yaylaları olmamasına rağmen yöremizde İç Anadolu iklimi görüldüğünden yazın havası sıcak olur.Yüksek yerlerde ise çevre genelde ormanlarla kaplıdır.Suları soğuk ve berraktır.Kışları ise serttir.

2-Alçak Bölüm (Ovalar):
Sulusaray genelde ovalarla kaplı verimli topraklara sahip küçük bir ilçemizdir. Çekerek ırmağı güzergahı ilçe merkezi yakınından geçişi çevreye büyük canlılık katmaktadır. Aynı zamanda ovanın sulaması da buradan temin edilmektedir. Ayrıca Çekerek ırmağı Sulusaray ilçemize şirin ve yeşil ilçe görünümü vermektedir.Belli başlı başkada ovası yoktur.

Akarsular :
Sulusaray ilçesinin en büyük akarsuyu Çekerek ırmağıdır. Bu ırmağın çıkış noktası Çamlıbel eteklerinden bir kolu başlar, diğer bir kolu Artova ilçesi istikametinden gelerek Yeşilyurt ilçesi sınırlarında birleşir ve topluca Sulusaray ovasından geçerek Yozgat Çekerek ilçesi olarak devam eder.Ufak dere ve çaylarda mevcut olmaktadır.Tarımla iştigal eden çiftçilerimiz bu sulardan faydalanmaktadır


SULUSARAY İLÇE İDARE
İdari Durumu


Sulusaray ilçe merkezinde 1 Merkez Belediye ve 3 mahalle olup,mülki sınırlar dahilinde 1 Belde ve 14 köy bulunmaktadır. Köy yerleşim yerleri genellikle toplu durumdadır. İlçemiz ve köylerde eskiden beri iskân eden yerli, köklü ve toplu yerleşim birimleri olmakla beraber çevre il ve ilçelerden gelerek yerleşen ailelere de rastlamak mümkündür.


SULUSARAY İLÇE SOSYAL YAPI
Sosyal Durumu :


Yöremizde çalışma hayatı genellikle zirai karakterlidir. İlçemizde sosyal hareketlilik yaz mevsimlerinde biraz rahatlar, kış mevsimlerinde ise, biraz daha sıkıntılı durum meydana gelmektedir.Yöre halkının tarla ziraatından başka iş sahalarının olmaması çalışma ortamını sağlamadığından yöre halkı gurbete gitmek zorunda kaldığı gözlenmektedir.


SULUSARAY İLÇE EĞİTİM VE KÜLTÜR


Eğitim ve Kültür Durumu


İlçe merkezinde 1 lise ve 3 İlköğretim okulu bulunmaktadır. İlçemize bağlı köylerde 11 Birleştirilmiş sınıflı köy İlköğretim okulu, 3 (8) sekiz Yıllık köy ilköğretim okulu, 2’si kapalı okul olup, ilçemizdeki toplam okul sayısı 18’dir. İlçemizde kadrolu öğretmen sayısı 79, sözleşmeli öğretmen sayısı 35 ve vekil öğretmen sayısı 2, ek ders karşılığı çalışan 10 olup, toplam 126 öğretmenle, 1.746 öğrenciye eğitim verilmektedir.


8 yıllık zorunlu eğitim görme imkânı olmayan, ilçemize bağlı yerleşim birimlerinden 4 taşıma merkezinde, 8 yerleşim biriminden 157 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görmektedir. Taşıma yapan araç sayısı 18 dir. Kız çocuklarını okutmayan aileler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar alınmıştır.


İlçemiz genelinde 857 Kız, 889 Erkek, toplam 1746 öğrenci bulunmaktadır. Okuma-yazma oranı ilçemiz genelinde % 93 olarak tespit edilmiştir.


İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, 11 tane okuma – yazma kursu, 2 bilgisayar kursu, 5 ÖSS Kursu, 6 SBS Kursu, 2 DPY Kursu, 1 Kalorifercilik Kursu, 1 Meyve ve Sebzecilik,2 İngilizce Kursu olmak üzere toplam 30 kurs açılmıştır.


İlçemizde öğretmenevi mevcut olup faaliyet göstermektedir.


SULUSARAY İLÇE ULAŞTIRMA VE ALT YAPI
Ulaştırma ve Altyapı Durumu


Sulusaray İlçesi Tokat İl Merkezine 69 km, Yeşilyurt İlçe Merkezine 11 km uzaklıktadır. İlçemize bağlı 1 Belde ve 14 köy yollu olup, 1 Belde ve 10 Köy yolumuz da II kat asfalt , 2 köy yolumuz ise I kat asfalt durumundadır.
Altyapı olarak İlçemiz köylerinden 4 köy hariç tamamında kanalizasyon çalışması yapılmış olup,sorunsuz çalışmaktadır.İçme suyu ise İlçemiz genelinde yeterli fakat;Sarıyaprak Köyümüzde İçme suyu yetersiz olup,Su kaynağı bulunması halinde bu köyümüzün de su sorunu çözülecektir.
Kış aylarında yoğun kar yağışı olması durumunda Artova bakım evi (özel idare) araçları ile kapanan yollarımız açılmaktadır


SULUSARAY İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ